2067, 2068, 
خیلی بدبدمعمولیخوبعالی (No Ratings Yet)
Loading...

 گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه ثمسکن

شرکت سرمایه گذاری مسکن در مجمع عمومی عادی سالانه خود برای هرسهم ۵۰ریال سود کنار گذاشت.

به گزارش رادیوسهام ، مجمع عمومی عادی سالیانه با بیش از ۸۷ درصد سهامداران شرکت در تاریخ ۱۶ اسفند ماه ۹۶ تشکیل شد.

در ابتدای این جلسه محمدرضا امینی؛ مدیرعامل گزارش فعالیت یکساله هیات مدیره را به مجمع ارایه کرد. امینی بیان کرد: بــازار مســکن و ســاختمان طــی ســالهای گذشــته و از ســال ۱۳۹۲، وارد رکــود ســنگینی شده کــه ایــن مســأله کســب و کارهــای مختلــف بــه ویــژه کســب و کارهــای مرتبــط بــا صنعــت ســاختمان و انبوه ســازی را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت.

وی ادامه داد: آمار فعالیتهای ساختمانی در سالهای گذشته نشان می دهد، روند شروع و تکمیل سـاختمان ها در مناطـق شـهری از سـال ۱۳۹۲ تـا سـال ۱۳۹۵ رونـد کاهشـی داشـته اسـت. علیرغــم پیش بینی هــای کارشناســان در مقاطــع مختلــف زمانــی مبنــی بــر اتمــام دوره رکــود، دوره مذکــور ادامــه دار شد، بــه گونـه ای کـه بـه گـواه آمارهـا، ایـن دوره رکـودی، طولانی تریـن دوره رکـود بـازار مسـکن در ربـع قـرن اخیـر بـوده اسـت و شـرکتهای ســاختمانی بــه شــدت از ایــن بابــت متضــرر شــده اند و همیــن موضــوع نیــز منجــر بــه کاهــش شــدید ســرمایه گذاری در صنعــت ســاختمان و نیــز واحدهــای شــروع و تکمیــل شــده اســت.

اصلاح سبد محصولات «ثمسکن» و تمرکز بر واحدهای مسکونی میان درآمدی

امینی عملکرد سال گذشته گروه، از برنامه شرکت برای تعریف بیش از ۳۲۰ هزار متر مربع پروژه جدید در سال ۹۷ با تاکید بر تعریف حداقل ۳مگا پروژه خبر داد و گفت: اصلاح سبد محصولات شرکت و تمرکز بیشتر بر واحدهای مسکونی میان درآمدی، اقدامات مهمی انجام شده را در راستای ورود به بازارهای جدید از جمله تامین مسکن کارکنان ۷۵۰۰ خانوار از کارکنان صنعت نفت بوده است.

حتما بخوانید :  پیش بینی وضعیت بازار سهام در زمستان | صنایع پیشتاز بورسی در دی ماه کدامند؟

مدیر عامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن ضمن اشاره به وجود دارایی‌های راکد در سبد دارایی‌های شرکت، از برنامه‌های گسترده برای به گردش انداختن این دارایی‌ها خبر داد و تصریح کرد: تعیین تکلیف اراضی شرکت اتحاد عمران پارس که فعالیت آن در سال‌های گذشته متوقف شده بود، از این طریق، حدود ۱۶۰ میلیارد ریال از دارایی‌های راکد گروه تعیین تکلیف شده و در حال واگذاری است.

فروش ۲انبار در اصفهان و ملارد

امینی همچنین با اشاره به فروش زمین IT قم با سود مناسب و نیز زمین لاهیجان اظهار داشت: فروش زمین‌های فاقد توجیه اقتصادی در دستور کار هلدینگ است، علاوه بر این انبار اصفهان و انبار ملارد در آینده به فروش خواهد رسید.

افزایش بهای فروش پروژه خدانی

وی با اشاره به مشکلات پیش آمده برای پروژه خدامی در سنوات قبل، از توافق جدید انجام شده با بانک توسعه تعاون خبر داد و گفت: بر اساس مذاکرات انجام شده، مقرر شده است که ضمن افزایش بهای فروش پروژه به این بانک، آزادسازی ساختمان میرداماد این بانک که به عنوان بخشی از ثمن معامله به شرکت تهران واگذار خواهد شد، تسریع شود که این موضوع منابع خوبی را در اختیار شرکت تهران قرار خواهد داد.

وی فروش و به گردش انداختن ۱۰۰میلیارد تومان از دارایی‌های راکد گروه در سال ۹۷ را از دیگر برنامه‌های مهم سال ۹۷ اعلام کرد.

حتما بخوانید :  سودسازی ۹۵۳ریالی برای هرسهم در «هرمز»

در ادامه گزارش، امینی با اشاره به ورود شرکت به پروژه ۵۴۰۰۰ متری بافت فرسوده تبریز، از ورود به پروژه‌های بافت فرسوده در اردبیل، تهران، زنجان و سایر شهرها خبر داد.

وی با تاکید بر این که بسیاری از این پروژه‌ها مربوط به اقشار میان درآمدی بوده و مسکن اجتماعی محسوب نمی‌شوند، آن‌ها را در بازار هدف گروه ذکر و تاکید کرد: در ورود به پروژه‌ها، پرهیز از زیان و ایجاد سود مناسب برای سهامداران در کنار انجام وظایف حاکمیتی در دستور کار قرار دارد و از تمامی امتیازات ساخت و ساز در این بافت استفاده خواهیم کرد.

وی با اشاره به این که در گذشته پروژه‌های نوسازی بافت فرسوده منجر به ایجاد تحول در محلات شده، الگودهی به کیفیت ساخت و ساز را از مهم‌ترین اولویت‌های گروه در ورود به این دسته از پروژه‌ها عنوان کرد.

در پایان مجمع صورت های مالی شرکت تصویب شد و شرکت ۵۰ ریالی به ازای هر سهم میان سهامداران شرکت تقسیم کرد.

منبع: پاسارگادتحلیل

خبر انتخاب شده برای شما

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در صورت های مالی ۶ماهه برای هرسهم ۶۲ریال سود اعلام کرد.
همچنین می توانید مقالات آموزشی "موفقیت در بازار بورس" را با کلیک بر اینجا مطالعه نمایید.