تاریخ: ۹:۴۵ :: ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

2067, 
[ratings]

به گزارش رادیوسهام، جدیدترین سود شرکت ها اعلام شد. سمایه در زیان اسطوره شد!

 1. شپترو با این که در ۹ ماهه ۱۲۴ ریال  زیان داشته ولی در ۳ ماهه سوم به  سود رسیده است . سهم  ۶ماهه ۲۸۵  و ۳ ماهه نیز ۴۵ ریال زیان به ازای هرسهم محقق کرده بود و ۳ ماهه  سوم  زیان  را کم کرد. زیان عملیاتی تا ۹ماهه نیز ۳۶۷ میلیارد ریال بوده و عملکرد  بهبود داشته است.
 2. درهاور در مقایسه با سال قبل بسیار بهبود داشته و ۹ ماهه به سود ۱۸۴۲ ریالی رسیده است و ۵۸۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۶۸ میلیارد ریال سود خالص دارد.
 3. حتاید در ۶ ماهه تلفیقی به  سود ۱۵۹۲ ریالی رسیده است.
 4. ساربیل در ۱۲ ماهه ۲۰۶۵ ریال سود محقق کرده است.
 5. بکام در ۹ ماهه به تحقق سود ۴۷ ریالی با سرمایه جدید رسیده است . سهم ۳۷۶ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده که از کل سال قبل بیشتر بوده است.
 6. اتکام در ۳ ماهه ۲۰۳ ریال سود محقق کرده است مدت مشابه این عدد ۹۳ ریال بود.
 7. بیمه خاورمیانه بخاور در ۹ماهه با تحقق ۱۲۵۴ میلیارد ریال سود خالص به ازای هر سهم ۱۰۴۶ ریال سود محقق کرده است.
 8. سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از زیر مجموعه های حکشتی در ۳ماهه قبل ۱۵۵۶ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها دارد.
 9. سمایه اسطوره زیان سازی بازار در ۹ماهه به زیان ۱۴۷۰۴ ریالی به ازای هر سهم رسیده است . سهم ۳۲۸ هزار میلیارد ریال !!! زیان انباشته دارد.
 10. قشکر ۳ماهه ۶۹ریال به ازای هرسهم محقق کرد.
 11. بیمه کارآفرین وآفری در ۹ ماهه ۱۴۲۰ میلیارد ریال سود خالص داشته و به ازای هر سهم ۸۱۳ ریال سود محقق کرده است.
 12. دکیمی در ۹ماهه ۷۸۸ ریال ، ۶ ماهه ۴۳۷ ریال و در ۳ماهه ۷۷ ریال سود محقق کرده است. سهم در ۳ ماهه ۶۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۴ میلیارد ریال سود خالص دارد. در ۶ ماهه سود عملیاتی ۲۹۲ و سود خالص ۲۵۱ میلیارد ریال است. در۹ماهه ۶۰۶ میلیارد ریال و ۴۵۳ میلیارد ریال سود خالص دارد.
 13. کچاد ۹ماهه ۱۷۰۳ ریال سود محقق کرده است. کچاد گزارش خوبی زده ۹ماهه ۱۷۰۳ ریال و ۶ ماهه ۷۷۸ ریالی سود محقق کرد . سهم ۳ماهه ۱۳۲۹۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۲۶۳۱ میلیارد ریال سود خالص دارد. در ۶ ماهه سود عملیاتی۴۵۹۸۱ میلیارد ریال شده و سود خالص ۴۳۱۹۱ میلیارد ریال . در ۹ماهه بیش از کل ۶ماهه سود داشت. سود عملیاتی ۱۰۱۸۷۲ و سود خالص ۹۴۵۲۸ میلیارد ریال است.
 14. غمینو از برو بچه های گروه مینو است که این روزها مورد توجه است و ۹ماهه به سود ۵۹۷ ریالی رسیده است.
 15. سفار با کمک سودهای غیر عملیاتی ۹ماهه ۲۲۱۵ریال سود محقق کرده است. سفار در ۶ماهه ۱۶۸۳ ریال و در ۳ماهه ۶۲۱ ریال سود محقق کرده است. در ۳ماهه ۸۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و کمی با کمک سود های غیرعملیاتی به تحقق سود ۱۴۴ میلیارد ریالی رسیده بود. در ۶ماهه سود عملیاتی ۱۹۸ و سوددخالص ۳۹۲ میلیارد ریال بوده و اثرات خوبی از سود غیر عملیاتی گرفته است. در ۹ماهه سود عملیاتی ۳۵۹و سودخالص ۵۱۶ میلیارد ریال است.
 16.  سرمایه گذاری سلیم ۷۹۰۱ میلیارد ریال در ۹ماهه محقق کرده است.
 17. چکاوه در ۹ماهه به سود ۶۵۰ ریالی رسیده است البته با سرمایه قدیم با سرمایه جدید این عدد ۲۳۱ ریال است.
 18. فایرا گزارش خوبی زده است. ۹ ماهه ۲۴۷۵ ریال سود محقق کرده است. ۶ ماهه ۱۳۶۰ ریال سود محقق کرده بود در حالی که ۳ ماهه ۱۶۰ ریال محقق کرده بود گزارش بسیار خوبی در ۳ ماهه سوم داشته. سهم ۳ماهه با فروش ۹۶۸۳ میلیارد ریالی ، سود عملیاتی ۱۱۰۶ و سود خالص ۸۳۰ میلیارد ریالی مواجه شده در ۶ ماهه سود عملیاتی به ۸۳۱۸ و سود خالص ۷۰۶۹ میلیارد ریال بود. در ۹ماهه سود عملیاتی ۱۴۴۱۰ میلیارد ریال و سود خالص ۱۲۸۶۶ میلیارد ریال بوده است.
 19. کویر در ۹ماهه با سرمایه قدیم ۳۷۹۳ ریال و جدید ۱۲۶۳ ریال بوده است. ۶ ماهه هم با سرمایه قدیم ۲۱۷۸ ریال محقق کرده و عدد خوبی داشت سهمی که ۳ ماهه ۵۹۹ ریال محقق کرد. و پیشرفت بالایی داشت. سهم در ۳ماهه ۲۶۰۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۱۵۶ میلیارد ریال سود خالص دارد. در ۶ ماهه ۷۷۷۲ میلیاردریال سود عملیاتی و ۷۸۳۹ میلیارد ریال سود خالص دارد . در ۹ماهه سود عملیاتی ۱۴۳۲۹ و سود خالص ۱۳۶۵۳ میلیارد ریال است.
 20. ولیز همچنان بر مدار زیان است . ۹ماهه ۴۴۷ ریال سود محقق کرده است.
 21. سدور در ۳ ماهه ۱۰ ریال سود محقق کرده است در۶ماهه این عدد ۸۲ ریال شد و ۹ماهه ۱۵۹ ریال سود محقق کرده است. در مجموع ۶ ماهه به سود عملیاتی ۸۶ میلیارد ریالی و سود خالص ۵۲ میلیارد ریالی رسیده است. در ۹ماهه این عدد ۱۲۸ و سود خالص ۱۰۱ میلیارد ریال است.
 22. کزغال که در استانه ورود به بازار است در ۹ ماهه به سود ۲۳۶۷ ریالی رسیده است . ۴۷۳۴ میلیارد ریال سود خالص دارد.
 23. رتکو در ۶ ماهه حسابرسی شده به زیان ۱۱۳۴ ریالی رسیده است.
 24. ثشرق در مجمع به تقسیم سود ۱۱ ریالی رسید.
 25. ارفع در ۹ماهه ۱۲۸۲ ریال سود محقق کرده است .سهم در ۶ ماهه با سرمایه جدید ۷۶۹ ریال سود محقق کردهبود در ۳ ماهه با سرمایه جدید ۳۷۲ ریال محقق کرده بود. در ۶ ماهه ۱۱۹۱۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۹۲۲۹ میلیارد ریال سود خالص دارد. در ۹ماهه سود عملیاتی ۱۹۱۴۹ میلیارد ریال بوده و عدد خوبی بوده است.

 

منبع: دنیای بورس

خبر انتخاب شده برای شما

شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه با هدف تامین منابع مورد نیاز طرح‌های توسعه‌ای یا اصلاح ساختار مالی، اقدام به افزایش سرمایه می‌کنند که در این بین گزارش‌های منتشر شده در سامانه کدال نشان می‌دهد نماد‌های زشریف، پاکشو، افق و امین برنامه افزایش سرمایه را دنبال می‌کنند.
همچنین می توانید مقالات آموزشی "موفقیت در بازار بورس" را با کلیک بر اینجا مطالعه نمایید.