1. مطالب منتشر شده در دسته ی "اخبار مجامع بورس"
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه «وساخت»

مجمع عمومی شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران تقسیم مبلغ ۴ هزار و ۵۵۰ ریال سود خالص هر سهم و ۸۴۴ ریال سود نقدی برای هر سهم این شرکت را به تصویب رساند.

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه «ورنا»

مجمع عمومی شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا تقسیم مبلغ ۳۵۲ ریال سود خالص هر سهم و ۳۶ ریال سود نقدی برای هر سهم این شرکت را در مجمع به تصویب رساند.

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه «وبیمه»

مجمع عمومی شرکت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه تقسیم مبلغ ۲۶۹ ریال سود خالص هر سهم و ۵۰ ریال سود نقدی برای هر سهم این شرکت را در مجمع به تصویب رساند.

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه «قهکمت»

مجمع عمومی شرکت قند هکمتان تقسیم مبلغ یک هزار و ۸۸۲ ریال سود خالص هر سهم و یک هزار و ۶۰۰ ریال سود نقدی برای هر سهم این شرکت را در مجمع به تصویب رساند.

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه «واعتبار»

مجمع عمومی شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران تقسیم ۱۸۰ ریال سود نقدی برای هر سهم این شرکت را در مجمع به تصویب رساند.

تصویب سود نقدی ۱۴ تومانی «وملل» برای پرداخت به سهامداران

مجمع عمومی به طور فوق العاده شرکت اعتباری ملل برگزار شد و سهامداران در این مجمع سود نقدی ۱۴ تومانی را برای پرداخت به سهامداران تصویب کردند.

تعیین سود ۱۹۶۲ ریالی “وسبحان”

مجمع عمومی شرکت سرمایه‌گذاری سبحان تقسیم مبلغ یک هزار و ۹۶۲ ریال سود خالص هر سهم و ۳۰۰ ریال سود نقدی برای هر سهم این شرکت را در مجمع به تصویب رساند.

برگزاری مجمع عمومی عادی فوق العاده «تملت»

در مجمع عمومی عادی فوق‌العاده شرکت تامین سرمایه بانک ملت، افزایش سرمایه ۵۷ درصدی شرکت تصویب شد.

ترافیک مجامع شرکت‌ها

زمان برگزاری مجمع سالانه، عادی به‌طور فوق‌العاده و فوق‌العاده یک بانک و پنج شرکت بورسی و فرابورسی اعلام شد.

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه «حکشتی»

مجمع عمومی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تقسیم مبلغ ۳۵۴ ریال سود خالص هر سهم و ۳۶ ریال سود نقدی برای هر سهم این شرکت را در مجمع به تصویب رساند.

قالب خبری