سقوط آزاد بزرگترین هلدینگ معدنی بورس به زیر قیمت اسمی

سقوط آزاد بزرگترین هلدینگ معدنی بورس به زیر قیمت اسمی

ضرر ۳۰۰ میلیون یورویی خپارس از زبان مدیرعامل شرکت

ضرر خپارس بابت تحریم ها از زبان مدیرعامل شرکت

عبده تبریزی: نسبت به رشد بازار اطمینان خاطر دارم

عبده تبریزی: نسبت به رشد بازار اطمینان خاطر دارم

دامپینگ چینی ها برای تایرسازان دردسر ساز شد

دامپینگ چینی ها برای تایرسازان دردسر ساز شد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: به این چهارصنعت بورسی خوش بینم

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: به این چهارصنعت بورسی خوش بینم

نگرانی جدید در رابطه با افزایش قیمت شیر خام

نگرانی جدید در رابطه با افزایش قیمت شیر خام

مدیرعامل وبانک از شرکت خود این گونه می گوید

مدیرعامل وبانک از شرکت خود این گونه می گوید

تعدیل منفی این شرکت ها با نرخ خوراک ۱۳ سنتی

تعدیل منفی این شرکت ها با نرخ خوراک ۱۳ سنتی

این بانک بورسی می تواند ۸% تعدیل مثبت دهد

این بانک بورسی می تواند ۸% تعدیل مثبت دهد

قالب خبری