1. نوشته هایی با برچسب ، شرکت تولیدی ایران تایر
عملکرد یکساله پتایر حسابرسی شده منتشر شد

شرکت تولیدی ایران تایر در دوره یکساله منتهی به ۲۹ اسفندماه ۹۶ مبلغ ۳۸ ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد

قالب خبری