1. نوشته هایی با برچسب التهاب بازار مسکن
التهاب بازار مسکن فروکش کرد

اطلاعات رسمی از نخستین ماه زمستان امسال نمود تب‌دار نبودن افزایش قیمت نسبت به ماه قبل است که با جوسازی و به نوعی بازارگرمی مشاهده شده واسطه‌های بازار طی بازدید‌های میدانی در منافات است.

قالب خبری