Check the settings
انس
از همین حالا در جریان پیش بینی بزرگان بازار باشید