1. نوشته هایی با برچسب اوراق بهادار بیمه
در حال رایزنی با بورس برای عرضه نخستین اوراق بهادار بیمه به بازار سهام هستیم
مدیر عامل بیمه البرز :

تاجدار درباره اثر  اعمال معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بر این صنعت در سخنانی  گفت: هر چند این معافیت اثر مستقیمی بر سود و زیاد صنعت بیمه ندارد

قالب خبری