1. نوشته هایی با برچسب برگزاری مجمع سصوفی
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه “سصوفی”

مجمع عمومی شرکت کارخانجات سیمان صوفیان تقسیم مبلغ ۲۰۰ ریال سود نقدی و ۲۱۳ ریال سود خالص برای هر سهم این شرکت را در مجمع به تصویب رساند.

قالب خبری