Check the settings
توقف بانکی ها
از همین حالا در جریان پیش بینی بزرگان بازار باشید