Check the settings
تک نرخی شدن ارز و بورس
از همین حالا در جریان پیش بینی بزرگان بازار باشید