1. نوشته هایی با برچسب سهم
شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه زیان را کاهش داد

شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه در نیمه نخست سال مالی ۹۶ مبلغ ۷۵ ریال زیان به ازای هر سهم معادل ۹۶درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد.

دعبید دلایل تعدیل مثبت ۳۱ درصدی سود را اعلام کرد

شرکت داروسازی دکتر عبیدی با سرمایه ثبت شده ۶۷۲ هزار میلیارد ریال اولین پیش بینی درآمد هر سهم ۱۲ ماهه منتهی به پایان آذرماه ۹۷ را منتشر کرد.

تحقق ۴۱ درصدی پیش بینی های سیمان داراب در شش ماه

شرکت سیمان داراب در دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۶ مبلغ ۴۷ ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد و به ۴۱ درصد از پیش بینی هایش رسید

همراه ۵۱ درصد پیش بینی ها را پوشش داد

شرکت ارتباطات سیار ایران در دوره شش ماهه منتهی به ۳۱شهریور ماه ۹۶ مبلغ ۱۶۵۰ ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد و به ۵۱ درصد از پیش بینی هایش رسید.

انتشار عملکرد شش ماهه شرکت ملی سرب و روی ایران

شرکت ملی سرب و روی ایران در دوره شش ماهه نخست سال مالی ۹۶ مبلغ ۵۹ ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد

نگاهی بر عملکرد شش ماهه داروسازی امین

داروسازی امین طی شش ماه ابتدایی سال، با اختصاص ۱۲۵ ریال سود به ازای هر سهم، معادل ۵۷ درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد.

نگاهی بر عملکرد سه ماهه شرکت کربن ایران

شرکت کربن ایران در دوره سه ماهه نخست سال مالی ۹۶ مبلغ ۷۵ ریال سود به  ازای هر سهم اختصاص داد و به ۱۷ درصد از پیش بینی هایش رسید

پوشش ۶۸ درصدی پیش بینی های لامیران

شرکت لامیران پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۶ را حسابرسی شده مبلغ ۳۸۰ ریال اعلام کرده است

اختصاص  ۷۵۸ ریال سود به ازای هر سهم خگستر

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه سال مالی ۹۵ مبلغ ۷۵۸ ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد.

تعدیل مثبت ۴۰ درصدی شرانل

حسابرس شرکت نفت ایرانول تعدیل مثبت ۴۰ درصدی در صورت مالی ۱۲ ماهه سال ۹۵ را تایید کرد.

قالب خبری