1. نوشته هایی با برچسب شرکت ساختمان اصفهان
گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ساختمان اصفهان

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ساختمان اصفهان روز گذشته با حضور اکثریت سهامداران، اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل، نماینده سازمان بورس و بازرس قانونی تشکیل شد

قالب خبری