1. نوشته هایی با برچسب شرکت سرمایه گذاری پارس توشه
تحقق ۵۵۹ ریال سود به ازای هر سهم وتوشه

شرکت سرمایه گذاری پارس توشه در دوره یکساله منتهی به ۲۹ اسفندماه ۹۶ مبلغ ۵۵۹ ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد

قالب خبری