1. نوشته هایی با برچسب شرکت سنگ آهن گهر زمین
مجمع فوق العاده کگهر برای انتخاب هیات مدیره برگزار نشد

مجمع فوق العاده شرکت سنگ آهن گهر زمین، صبح امروز به دلیل به حدنصاب نرسیدن سهامداران حاضر در مجمع(۵۰ درصد)، برگزار نشد.

شناسایی ۹۸۰ریال سود تلفیقی هرسهم «کگهر»

شرکت سنگ آهن گهر زمین در اطلاعات و صورت های مالی تلفیقی ۱۲ماهه، سود تلفیقی هرسهم را ۹۸۰ریال اعلام کرد.

قالب خبری