1. نوشته هایی با برچسب شرکت صنعت روي زنگان
گزارش مجمع عمومی سالانه شرکت صنعت روی زنگان

مجمع عمومی سالانه شرکت صنعت روی زنگان برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ در روز شنبه مورخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ در سازمان مدیریت صنعتی ایران رسمیت یافت و برگزار شد.

قالب خبری