1. نوشته هایی با برچسب شرکت پتروشیمی مبین
گزارش مجمع عمومی عادی سالانه شرکت پتروشیمی مبین

شرکت پتروشیمی مبین در مجمع عمومی عادی سالانه به ازای هرسهم یک هزار و ۵۰ریال سود تقسیم کرد.

تبعات وقوع یک حادثه بر وضعیت سودآوری مبین

لوله GRP پتروشیمی مبین مربوط به ارسال آب خنک کننده مدار باز به فاز یک پتروشیمی زاگرس دچار پارگی شد و در پی آن در مسیر سرویس رسانی شرکت پتروشیمی مبین به پتروشیمی زاگرس اختلالی بوجود آمد.

گزارش مجمع سال مالی ۹۵ شرکت پتروشیمی مبین

گزارش مجمع سال مالی ۹۵ شرکت پتروشیمی مبین

قالب خبری