1. نوشته هایی با برچسب شرکت پتروفرهنگ
پتروشیمی مروارید بورسی می‌شود

شنیده‌ها حکایت از آن دارد که فرآیند ورود پتروشیمی مروارید به بورس آغاز شده و با بررسی پرونده این شرکت در هیات پذیرش و در راستای درخواست رییس جمهور، عرضه شرکت ها در بورس تسریع می‌شود.

قالب خبری