1. نوشته هایی با برچسب شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک
بررسی عملکرد یکساله «کسعدی»
کسعدی برای هر سهم 24 تومان سود در نظر گرفت

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک در سال ۹۷ مبلغ ۶۵ میلیارد تومان درآمد داشته است. همچنین این شرکت برای هر سهم مبلغ ۲۴۴ ریال سود خالص شناسایی کرده است.

قالب خبری