1. نوشته هایی با برچسب قاروم
مجمع «قاروم» برای افزایش ۹۵۶ درصدی سرمایه تصمیم‌گیری می‌کند

قند ارومیه به منظور تصمیم‌گیری برای افزایش سرمایه از محل‌های سود انباشته و محل اندوخته طرح و توسعه مجمع عمومی فوق‌العاده برگزار می‌کند.

قالب خبری