1. نوشته هایی با برچسب مجمع حفاری
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه «حفاری»

مجمع عمومی شرکت حفاری شمال تقسیم مبلغ ۲۶۹ ریال سود خالص هر سهم و ۹۰ ریال سود نقدی برای هر سهم این شرکت را در مجمع به تصویب رساند.

قالب خبری