1. نوشته هایی با برچسب مجمع عمومی شرکت سیمان تهران
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه «ستران»

مجمع عمومی شرکت سیمان تهران تقسیم مبلغ ۲۷۸ ریال سود خالص هر سهم و ۲۰۰ ریال سود نقدی برای هر سهم این شرکت را در مجمع به تصویب رساند.

قالب خبری