1. نوشته هایی با برچسب مجمع عمومی پترول
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه “پترول”

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام “پترول” امروز برگزار شد. خبر ورود دو شرکت زیرمجموعه این شرکت و کاهش بدهی ارزی پترول ازجمله مهم‌ترین اتفاقات این مجمع بود.

قالب خبری