1. نوشته هایی با برچسب 23
پیش بینی چشم انداز بورس | سهامداران اسیر سفته بازی نشوند

سهامداران نباید خود را اسیر موج های احساسی خرید و فروش در بورس کنند و به سمت سفته بازی کشیده شوند چرا که در این صورت با ضرر و زیان در بازار سهام مواجه می شوند.

قالب خبری